MuJoco and mujoco_py Installation

本文紀錄在 Ubuntu 上安裝 MuJoco 以及 mujoco_py 的方法。

安裝步驟:

  1. 建立目錄: mkdir -p ~/.mujoco
  2. 從 email 中下載授權認證,並存到 ~/.mujoco/mjkey.txt
  3. 下載安裝 MoJuCo:
wget https://www.roboti.us/download/mujoco200_linux.zip
unzip mujoco200_linux.zip
mv mujoco200_linux ~/.mojuco/mojuco200
  1. 設定 bash 環境
echo 'export LD_LIBRARY_PATH=$HOME/.mujoco/mujoco200/bin:$LD_LIBRARY_PATH' >> ~/.bashrc
source ~/.bashrc

MuJoCo 安裝是步驟 1 ~ 4,接下來是 mujoco_py 安裝

  1. 安装相依性
  1. 安裝 mujoco_py:
pip3 install -U 'mujoco-py<2.1,>=2.0'

安裝完成

Reference

  1. Mujoco-py - Github
  2. ERROR: Could not build wheels for mujoco-py which use PEP 517 and cannot be installed directly